Teaching Inbound with the Entrepreneurship Syllabus